网站首页 >> 学校日记 >> 正文
简介: 1、书籍是人类进步的阶梯人生中最重要的是什么?有的人认为是金钱,有的人认为是珠宝,而我认为是书。高尔基曾说过:“书是人类进步的阶梯。”我感同身受,自从我识字开始,书籍就悄悄地走入我的生活。有一次,妈妈

1、shūshìrénlèijìndejiē

rénshēngzhōngzuìzhòngyàodeshìshénmeyǒuderénrènwèishìjīnqiányǒuderénrènwèishìzhūbǎoérrènwèishìshū

gāoěrcéngshuōguò:“shūshìrénlèijìndejiē。”gǎnshēn受,cóngshíkāishǐshūjiùqiāoqiāozǒudeshēnghuó

yǒuyǒushìchūleběnshūjīnghuìshénkànleláijiànjiànkànzhekànzhejiùlewàngleshíjiānwànglezhōu围,suǒyǒufánquánpāozàinǎohòukànleduōxiǎoshícáijuédedōusuānle。伸lelǎn腰,quèxiànshēnyǐngchūxiànzàimiànqiánměngránxiàle跳。哦,原láishì!“咦,shénmeshíhòuhuíláidezhīdào?”xiàozheshuō:“zǎohuíláileqiáokànduōrènzhēnkāiménguānménshēngdōuméitīngjiàn。”hǎode挠挠tóu

shūshìdehǎohuǒbànhuānrénjìngjìngkànshūzàishūjǐnáoyóushūwèizhǎnkāi美丽dehuàjuǎn,带lǐnglüèránshūzhǎnlede视野,ràngjiànshíleqiānniánshìjièdejīngfēnchéngshūwèizhǎnxiànzhōngguójiǔdeshǐ,灿烂dewénhuà

shūjiùxiàngdehuǒbànshēnggěizhīshíshūkuài

2、jìnle

20XXniándezuìhòutiānshìzuìdòngzuìkāixīndetiānyīnwèicānlemen(5)bāndedànyǎnchūérshìréncáizhǎnshìyǎnchàngleshǒuyóudefēixiáng》,háilǎnglepiānjīntiānyàozuòhuándexiǎotiān使shǐ》,zhèshìcóngéryuándàoxiǎoxuéláirénbiǎoyǎnqiányīnwèidǎnxiǎo,仅cānguòxiētuándeyǎnchūjīntiānzàitáishàngdānggāochàngyóudefēixiángěrbiāntīngdàoxiǎopéng友齐shēnggāo:”xièxīngbǎibǎibǎi!……“hěnjīngzhēndeméiyǒuxiǎngdàonéngbiǎoxiànzhèmehǎowèijīntiāndebiǎoxiàngǎndàojiāoào

niánzhēndejìnlexiāngháihuìbiǎoxiàngènghǎo

3、guānjìndezuòwén400

jìnledexuéjìnle

cóngkāixuédàoxiànzàizuòhěnshǎoyǒuhuìzuòdezhèshuōmíngshàngshírènzhēntīngleqiándezuòcóngláidōushìliángérxiànzàishì优,zhèshuōmíngrènzhēnle

zàishàngniánshícóngláidōuzuòzhǐhǎowènzhāngzhōngguǒzhāngzhōngméijiùwènxuélefǎnzhèngdiǎndiǎnwènchūláijiùzhīdàozuòxiěwánle,老师ràngzhòngxiěxiànzàiměizhāngzhōngzàixiězuòzhīqiándōuyàoduìshuō――“哥!jīntiānzuòshìshà?”gàoduìle,他jiùxiěduìlejīntiān,杨shuòdiànhuàwèn:“zhāngshìjīntiānzuòshìshà?”zhèzhēnshìletiānleyǒurénwènzuòle

qiánxiězuòjiùzàishēnbiānwèishàyīnwèihuìhuìérhuì,”xiànzàizàiwándiànnǎoérshuāshuāshuā――huìérjiùxiěwán

suǒshuōzhèxuéjìnledexuéjìnle

4、xuéhuìlexíngchē――jìn啦!

zhètiāngānggāngkǎowánshìzàijiāxiánzheliáoměitiāndōuzàiwàijiādexiǎoxíngchēwán

chènzhebàngwǎntàiyángzěnmeshìhěndeshíhòuchējīntiāndeliàndiǎnháishìzàixiǎorènwèizhèshìliànchēdebǎomenxiǎoyǒuduōtiáogènghuàn线xiànxiǎngtōngguòyǒuxiēduànshìyàohěngāodechē技噢,yòushàngfāngde拐角,tàikuàidehuàróngzhuàngqiángtàimànleneyòuróngfāngxiàngháiyǒufāngjiùshìmínde连接diǎnzhèshìxià坡,xiàdeshíhòunéngtàikuài,否则róngzhuàngdàorénshàngláideshíhòuyàodēnghěn用力,ránshànglái

jīntiāncóngdēngshàngdēngjiùbiérènzhēnshǒujǐnjǐnzhùshǒuzàixiàngqiányàngdōngdào西wāijīnghěnyǒujīngyànlezǒuzhí线xiàndeshíhòushǒuyàozhùfāngxiàngshǒuyào纹丝dòngzhuǎnwāndeshíhòuwānzhuǎnnéngtàinéngtàixiǎoràngxíngrénshíhòulóngtóuzhuǎnjiùnínghuíláiránhěnnéngpèngdàobiānshàngdedōng西le圈,suīránmǎntóuhàn,但gǎnjuémíngqiánqīngsōngduōlechēzǒugèng加稳le使shǐmànxiàláihuìshénlóngbǎi尾”lezhèshìlexiǎodejìnya

wánchēgāoxìnghuídàojiāhǎoxiāogàolewàihěnkāixīnshuōzhèshìzhètiānliàndechéngguǒ

5、shūshìrénlèijìndejiē

shíchángshuōgāoěrdehuà:“shūshìrénlèijìndejiē。”àijuànkànxiēzhuānshūhěnshì

chángshàngbānshí,等kànwánderénzǒujiùmáitóukànshūláiháizàizhǐshàngtíngxiěxiēshénmelínleluànchīfàndǎowándezuòyòuzàideshūtiānzhōngáoyóuguǎnduōduōlèizhǐyàokàndàodeshūjiùquánránkànshūláijiùzhèyàngbiānzàiyuàngōngzuòbiānjuànkànshūyǒu,该chīwǎnfànleérháizàishūfángkànshūshíjiānfēnmiǎoguòlequèháizàishūfángkànshūzàitīngzhōngdào:“chīwǎnfànle!”kuàihuídào:“嗯。”guòlehǎozhǎngshíjiāndòngjìngdào:“fàncàidōuliángle!”zhèshēngyīnquánlóuderéndōunéngtīngjiànzhècáicóngmiàodewénshìjièzhōnghuíguòshénláizǒuchūshūfángxiàoshuō:“duìràngmenchīliángcàile!”zhèjiùshìkànshūde

关于进步的作文400字

6、jīntiānjìnle

jīntiānnǎinǎideshíjiānwǎnlediǎnyǒudiǎnjǐnzhānghuídàojiājiùdiànhuàxǐngyàozuòzuòhěnkuàichūzuòběnzuòláile,先zuòshùxuéxiěpīnyīnránhòu12zàixiàbānhuídàojiāshíběnzuòwánleyīnwèizuótiān批评xiěmàntīngxiězhǔnquèjīntiānjiùshú12cáixíngjīntiānxiàbānhuídàojiāgěitīngxiěhěnkuàiérzhǔnquèdexiěchūláilehěngāoxìngyīnwèizuótiānjìnlekuāyǒujìnlegāoxìngdiànhuàgàojīntiānjìnlediǎnlehěngāoxìng

zhíyàoměitiānjìndiǎndìngyào坚持měitiānjìndiǎndiǎn。加油!

关于进步的作文400字

7、jìnle

biékànmèimèichūmén穿chuānhěngànjìnghěn漂亮,gàobadōushìdeláoshíchángshuōmendezixiàngxiǎozhū”。guòxiànzàimendezibiànhuà啦!

zhèshuōláihuàzhǎngqiánzǒngshìbāngsǎozizhèhuíyǒushìyàowàijiāmèimèijìndeyanǎinǎizhīde龟”zàixiàshuǐ彩笔zàidiànziqínshàngyǒuběnhuàshūzàishàngháiyǒu……

zàimèimèiěrbiānlegěimèimèileyǎnshénmèimèijiùshūláituōtuōzidebǎnshuàntuōdeshíhòuzhīwèishénmebiéshùnnándàotuōjiàngànhuóxiǎngbāngbāngwánlemèimèibǎishūláizhōngbǎiwánlemèimèixiūlehuìquáncóngchūláidehǎofàng柜,gànwánlemèimèi“噗tōngshēngzuòdàoshànglèishàngxiàxiǎngxiǎngmengànxiǎohuìjiùlèilenetiāntiāngànnándàohuìlèimahòuyàoduōduōbāngzuòjiā务,ràngqīngdān

huíjiākànjiàngànjìngzhěngjiédefángjiānzhíkuāmenbàngmèimèijiāoàodeshuō:“menjìnle!”

8、qiān使shǐrénjìn

……”shíjiānfēnmiǎoguòleshíjīngzhǐxiàngleshídiǎnzěnmezheyīnwèimíngtiānyàoshùxuéyànacóngláiméiyǒuzhèmejǐnzhāngguòyīnwèishàngzhǐkǎole85。5fēn。结guǒ,老使shǐlezuìhàidezhāoshù――“láoshén功”lewǎnshàng

èrtiānzǎoshàngzǎozǎohuídàoxué校,zuǒshǒugāngkāishūde拉链,yòushǒujiùshùxuéshūláijīnghuìshénkànzheshūzhèdìngyàokǎohǎoxīn默默dexiǎngzhe

zàishàngxué期,yǒushùxuéyàndàomǎnfēn,便kāishǐjiāoàole。结guǒxiàzi退tuìleshífēnzhòngxīnzhǎngshuōdào:“guān羽失荆zhōu――jiāo败。”哎,xiǎngzhèzàikǎo***lejiùyīnwèizhèshìjīntiānzuòjuǎnzishíshífēnrènzhēnjiǎnlesānkànyǒuméiyǒuméizuòdeèrkànyǒuméiyǒukàncuòshàngsānkànyǒuméiyǒuxiěcuòàn

zhōuhòuchéngdānlexiàláijìngránlemǎnfēnběnláixiǎngletiāndehuàzhōngxiǎngmíngbáilejiùshìlùnzuòshénmeshìdōunéngjiāoàojīntiānhěnkāixīn,并shìyīnwèilemǎnfēnérshìyīnwèidǒngleyàoqiān

,

本文标签: 作文   进步   关于  

温馨提示:本文是作者 admin 的原创文章,转载请注明出处和附带本文链接!

周记400字

周记400字

http://www.96760.cn

sitemap网站地图

Copyright @ 2019-2021 周记400字 All Rights Reserved.

本站所发表的文章版权归作者所有,转载或抄袭他人作品,带来的后果与本站无关。若存在您非授权的原创作品,请第一时间联系本站删除

切换白天模式 切换夜间模式 白天返回顶部 夜间返回顶部